Telefon:
+420 601 001 211
Adresa:
Jiráskovo náměstí 6,
Praha 2 (Tančící dům)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro poskytování kontrolních a servisních služeb a pro prodej zboží společností A1 SYSTEM CZ Ltd. - odštěpný závod v České republice

Upozornění: za dokumenty autorizované A1 SYSTEM CZ Ltd. se považují pouze dokumenty označené reliéfním razítkem společnosti.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti A1 SYSTEM CZ Ltd. - odštěpný závod v České republice, Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2, IČ 05521599, DIČ CZ684006132, Zapsáno v OR Městský soud v Praze oddíl A, vložka 77580 (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smluvními ujednáními týkajícími se poskytování kontrolních a servisních služeb a prodeje zboží poskytovatelem (dále společně jen jako „servisní smlouva“) uzavíranými mezi poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „objednatel“) v rámci jejich podnikatelské činnosti.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve zvláštní smlouvě. Odchylná ujednání v servisní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí servisní smlouvy.
 3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stan vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí servisní smlouvy.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

 1. Ceníkem se rozumí ceník poskytovatele, jenž tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást obchodních podmínek.
 2. Službami se rozumí služby poskytované poskytovatelem, jejichž výčet a rozsah je uveden v servisní smlouvě, jejichž náplň je specifikována v ceníku a které spočívají zejména v provedení kontrol, oprav či jiného servisu hasicích přístrojů, hydrantů a požárněbezpečnostních zařízení a dále v zajištění dodání zboží (čl. 2.3) objednateli.
 3. Zbožím se rozumí movité věci, jejichž výčet je uveden v servisní smlouvě, a dále všechny věci zuživatelné (spotřební) využité poskytovatelem při poskytování služeb objednateli, a to i v případě, že nejsou v servisní smlouvě výslovně uvedeny.

3. PŘEDMĚT SERVISNÍ SMLOUVY

 1. Je-li tak stanoveno v servisní smlouvě, zavazuje se poskytovatel servisní smlouvou poskytnout objednateli služby stanovené v servisní smlouvě, přičemž objednatel se servisní smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnutí servisních služeb odměnu stanovenou v servisní smlouvě (v ceníku) a dále nahradit poskytovateli náklady související s poskytováním těchto servisních služeb.
 2. Je-li tak stanoveno v servisní smlouvě, zavazuje se poskytovatel servisní smlouvou dodat objednateli zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží, přičemž objednatel se servisní smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli kupní cenu zboží stanovenou v servisní smlouvě (v ceníku) a dále nahradit poskytovateli náklady související s dodáním zboží.

4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování služeb s obvyklou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel je povinen při poskytování služeb postupovat samostatně (při určení způsobu, místa poskytování služeb a použití náhradních dílů není vázán pokyny objednatele) a v souladu s jemu známými zájmy objednatele.
 2. Poskytovatel může poskytnout služby ještě před sjednaným termínem, nevylučuje-li to povaha těchto služeb.
 3. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost při poskytování služeb (včetně zajištění přístupu do prostor, kde mají být služby poskytovány). Zjistí-li poskytovatel při poskytování služeb skryté překážky, týkající se věcí nebo místa, kde má být služba poskytnuta, a znemožňují-li tyto překážky poskytnutí služeb, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb až do doby, než bude s objednatelem domluvena změna servisní smlouvy.
 4. Poskytování služeb může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.
 5. Není-li sjednáno jinak, není po dokončení služeb poskytovatel povinen vrátit objednateli demontované náhradní díly pocházející z věcí objednatele.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Je-li poskytovatel podle servisní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené objednatelem či provést instalaci zboží, je objednatel povinen převzít zboží při dodání či po instalaci zboží. Nepřevezme-li objednatel zboží při dodání či po instalaci zboží, je poskytovatel oprávněn požadovat náhradu vzniklých nákladů a dále je oprávněn od servisní smlouvy odstoupit.
 2. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat nebo instalovat opakovaně, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním či instalací zboží.
 3. Poskytovatel je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li poskytovatel zboží před určenou dobou, není objednatel oprávněn zboží odmítnout.
 4. Dojde-li k dodání zboží nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mělo být zboží podle kupní smlouvy dodáno, jedná se o řádné plnění poskytovatele a takové dodání není porušením servisní smlouvy.
 5. Jestliže je poskytovatel povinen provést instalaci (montáž) zboží na místě určeném objednatelem, přechází na objednatele nebezpečí škody na zboží dopravením zboží do tohoto místa. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na objednatele, nemá vliv na povinnost objednatele zaplatit cenu zboží ani na to, že došlo ke splnění povinnosti poskytovatele dodat zboží řádně a včas.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele zaplacením celé ceny zboží. Až do přechodu vlastnického práva ke zboží je poskytovatel oprávněn si zboží od objednatele kdykoliv odvézt (včetně provedení jeho odinstalace v provozovně objednatele).
 7. Při nakládání se zbožím je objednatel povinen dodržovat všechna opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, z dokumentů poskytnutých mu poskytovatelem v souvislosti se zbožím (technických manuálů) a z pokynů a informací, které jsou uvedeny na obalech zboží či v dokumentech ke zboží. Při nakládání se zbožím je objednatel povinen si počínat přiměřeně s ohledem ke všem informacím, které jsou uvedeny na obalech zboží a v dokumentech souvisejících se zbožím.
 8. Údaje uvedené v dokumentech ke zboží a na obalech zboží se zakládají na aktuálních znalostech a zkušenostech poskytovatele, přičemž vycházejí z předpokladu správného používání zboží za běžných podmínek a okolností a v souladu s doporučeními poskytovatele.
 9. Poskytovatelem jsou výslovně vyhrazeny změny technických parametrů zboží.

6. ODMĚNA POSKYTOVATELE, NÁHRADA NÁKLADŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Za poskytování služeb náleží poskytovateli odměna stanovená v servisní smlouvě. Není-li odměna poskytovatele v servisní smlouvě výslovně uvedena, náleží poskytovateli odměna stanovená v souladu se servisní smlouvou a ceníkem. Odměna poskytovatele za poskytování služeb je stanovena součtem: násobku paušální ceny jednotlivých služeb a počtu těchto poskytnutých služeb, hodinové sazby poskytovatele za každou i započatou hodinu poskytování služeb objednateli.
 2. Poskytovateli náleží kupní cena zboží stanovená v servisní smlouvě. Není-li kupní cena v servisní smlouvě výslovně uvedena, náleží poskytovateli cena stanovená v souladu se servisní smlouvou a ceníkem. Odměna poskytovatele za poskytování služeb a kupní cena zboží jsou dále společně uváděny jen jako „odměna poskytovatele“.
 3. Odměna poskytovatele je splatná vždy ve lhůtě 14 dnů od uzavření servisní smlouvy, a to bezhotovostně na účet poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv požadovat uhrazení přiměřené zálohy na odměnu poskytovatele. Smluvní strany se dále dohodly, že pro případ uskutečnění cest poskytovatele (jeho pracovníků) do místa určeného objednatelem za účelem realizace služeb, budou náklady na tyto cesty hrazeny objednatelem, a to za podmínek uvedených v ceníku poskytovatele. Úhrada nákladů na cesty podle tohoto článku a úhrada jiných nákladů je splatná společně s odměnou poskytovatele za služby, za účelem jejichž poskytnutí byla cesta uskutečněna.
 4. V případě každé bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat odměnu poskytovatele nebo zálohu na ni společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele hradit odměnu poskytovatele, náhradu nákladů či jiné peněžní závazky vůči poskytovateli je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 5. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně poskytovatele bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH.
 6. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby nebo její části vyplývající ze servisní smlouvy vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 7. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby nebo její části vyplývající ze servisní smlouvy se smluvní strany domluvily, že objednatel je povinen uhradit poskytovateli také náklady spojené s uplatněním takové pohledávky prostřednictvím advokáta, a to v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů a ve výši v této vyhlášce stanovené.
 8. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv platby nebo její části podle servisní smlouvy je poskytovatel oprávněn od servisní smlouvy odstoupit a/nebo přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem. Pro právo poskytovatele na jeho odměnu podle servisní smlouvy sjednávají smluvní strany promlčecí dobu šest (6) let.
 9. Pokud prostředky poskytnuté objednatelem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek poskytovatele za objednatelem, budou platby objednatele použity na úhradu pohledávek poskytovatele za objednatelem v následujícím pořadí: úroky z prodlení, jiné příslušenství pohledávky související s prodlením objednatele, smluvní pokuty, jistina dluhu s nejstarší splatností.
 10. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě servisní smlouvy objednateli daňový doklad / fakturu a zašle je v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele. Na žádost objednatele zašle poskytovatel objednateli daňový doklad / fakturu také v tištěné podobě.
 11. Pohledávky za poskytovatelem je vůči jakékoliv platbě vyplývající ze servisní smlouvy možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku poskytovatelem písemně uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku objednatele pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení.
 12. Poskytovatel není povinen akceptovat placení směnkou, šekem nebo poštovní poukázkou.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Poskytovatel odpovídá za to, že služby a zboží budou poskytovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vyznačení doby použitelnosti na obalu zboží nemá účinky převzetí záruky za jakost zboží poskytovatelem.
 2. Práva z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy s tím, že objednatel se vzdává svých práv z vadného plnění. Práva z odpovědnosti za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel však vždy odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho právních povinností. Předpokladem vzniku nároku na náhradu újmy je neprodlené upozornění poskytovatele na vznik újmy či na skutečnost, že může ke vzniku újmy dojít.
 3. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služeb či zboží, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada veškeré újmy vzniklá z tohoto důvodu včetně ušlého zisku je omezena částkou, kterou objednatel skutečně uhradil poskytovateli podle servisní smlouvy.
 4. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením servisní smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli vzniknout v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služeb či zboží, může činit maximálně částku, kterou objednatel skutečně uhradil podle servisní smlouvy.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či technologii, kterou jsou sdělovány).
 2. Poskytovatel je oprávněn pořizovat fotodokumentaci o plnění jeho povinností ze servisní smlouvy, a to včetně pořizování této fotodokumentace v prostorách objednatele.
 3. Poskytovatel je oprávněn i k částečnému plnění servisní smlouvy.
 4. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.
 5. Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti servisní smlouvy z důvodu její neurčitosti.
 6. Objednatel souhlasí s doručováním na jeho elektronickou adresu uvedenou v servisní smlouvě.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů objednatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetízemě nebo mezinárodní organizaci, pokud objednateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na objednatele vztahuje. Pokyny objednatele mohou být obsaženy také v této smlouvěči v rámci předmětných smluvních vztahů.
 2. Ke zpracování osobních údajů bude docházet automatizovaně, a to po dobu účinnostipředmětných smluvních vztahů. Po ukončeníúčinnosti této smlouvy je poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem objednatele), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů.
 3. Poskytovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisyopatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničeníčiztrátě, neoprávněnýmpřenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různěpravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme poskytovatel vhodná technická a organizačníopatření, aby zajistil úroveňzabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel nezajišťujezabezpečeníaplikační vrstvy počítačových programů provozovaných objednatelem, přičemžzabezpečeníaplikační vrstvy počítačových programů provozovaných objednatelem si zajišťuje objednatel v plném rozsahu na vlastní odpovědnost (samostatněčiprostřednictvímtřetích osob). Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programůumístěných na serveru poskytovatele se odvíjí do značné míry také od výběrupočítačového(ých) programu(ů) provedeného objednatelem pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Poskytovatel není původcem takových takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj je zajišťovántřetími osobami. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatřenídoporučených mu poskytovatelem po dobu účinnosti této smlouvy za účelemzabezpečení osobních údajů.
 4. Poskytovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení objednatele. Objednatel tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to konkrétně osob zajišťujícíchplnění povinností poskytovatele z předmětných smluvních vztahů, zejména při provozu zařízení poskytovatele čipři provozu datového centra. Poskytovatel informuje objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak objednateli příležitost vyslovit vůčitěmtozměnám námitky. Pokud poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem objednatele provedl určitéčinnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačníchopatření tak, aby zpracování osobních údajůsplňovalo požadavky nařízení.
 5. Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů. Poskytovatel bude objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačníchopatření, pokud je to možné, pro splnění povinností objednatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady objednatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případněvůči poskytovateli poskytovatel bez zbytečného odkladu postoupí na objednatele.
 6. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivostiohledně zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivostiohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.
 7. Poskytovatel bude objednateli nápomocen přizajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to přizohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má poskytovatel k dispozici.
 8. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne objednateli na náklady objednatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v této smlouvě, a umožní na náklady objednatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil, a k těmtoauditůmpřispěje, a včetněupozorňování objednatele, že jeho pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že poskytovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne objednateli takový přístup k serveru poskytovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů poskytovatele (zejména u sdílených služeb poskytovatele) či který by snížil úroveňbezpečnosti osobních údajůči jiných dat zajišťované poskytovatelem, včetnětěchpřípadů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru poskytovatele. Objednateli tak kupříkladunemůže být poskytovatelem poskytnout privilegovaný přístup k serveru poskytovatele, včetněpřístupupřes SSH (Secure Shell) či jiné obdobné aplikace a protokoly. Výši odměny poskytovatele za poskytnutí součinnosti objednateli upravuje ceník poskytovatele.
 9. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje v souladu s regulací v oblasti ochrany osobních údajů, včetnězajištění náležitého právního základu zpracování osobních údajů. V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním objednatele v oblasti ochrany osobních údajů újma (včetněveřejnoprávních sankcí či výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je objednatel povinen tuto újmu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku poskytovateli nahradit.
 10. V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele z této smlouvy se práva a povinnosti stran ohledně náhrady takové újmy řídí ujednáními smluvních stran ohledně náhrady újmy dohodnutými v rámci předmětných smluvních vztahů.
 11. Není-li s poskytovatelem dohodnuto výslovně jinak, nesmí objednatel v rámci služby poskytované na základěpředmětných smluvních vztahů ukládat na zařízení provozované poskytovatelem informace, jež jsou zvláštní kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení, tedy osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
 12. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídíčeským právem. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran s tím, že změna této smlouvy méněpřísnou formou se vylučuje.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený servisní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem, s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku a dále se vylučuje použití ustanovení § 1748, 1763, 1799 a 1800 občanského zákoníku.
 2. Servisní smlouva (včetně obchodních podmínek) představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu servisní smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu servisní smlouvy.
 3. Změny a doplňky servisní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu s tím, že změna této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Nedílnou součástí obchodních podmínek a servisní smlouvy jsou následující přílohy:
  1. a. Příloha č. 1 – Ceník poskytovatele.

Příloha č. 1 Ceník revizí a kontrol platný od 1. 8. 2018

HASICÍ PŘÍSTROJE

Kontrola PHP (hasicí přístroje) 15 Kč/ks. Kontrola znamená: fyzická kontrola PHP, kontrola tlaku a kontrola tlakové nádoby. V ceně není započítán spotřební materiál, nový štítek / vyplnění stávajícího štítku 15,–/ks, plomba 15,–/ks, doprava 15,–/km a práce kontrolora 650,–/hod.
Vypsání kontrolní zprávy o kontrole PHP 250 Kč/strana. Znamená, že ve zprávě je napsáno umístění, typ, rok výroby, poslední tlaková zkouška, úkon který se s hasicím přístrojem prováděl, den a rok kontroly, místo (firma), kde se kontrola PHP prováděla.
Vyřazení/likvidace PHP 350 Kč/ks. Na základě kontroly PHP, znamená odvoz a fyzickou likvidaci PHP. O vyřazení vypracován protokol. Práce a doprava se počítá samostatně.
Doplnění, dodání nového PHP: PHP typ P6 650 Kč/ks, PHP typ P2 395 Kč/ks, PHP typ S5 1.450 Kč/ks, PHP typ S2 960 Kč/ks, PHP typ V9 920 Kč/ks. Cena obsahuje držák, záruční list, prohlášení o shodě, kontrolní štítek a plombu, zprávu o kontrole PHP. V ceně není práce 650,–/hod, doprava PHP na místo odběratele 15,–/km a montáž PHP 150,–/ks.
Oprava, vnitřní tlaková zkouška PHP: PHP typ P6 450 Kč/ks PHP typ P2 320 Kč/ks, PHP typ S5 750 Kč/ks, PHP typ S2 560 Kč/ks, PHP typ V9 465 Kč/ks, PHP typ VP9 465 Kč/ks. Každý PHP, který se odveze na tlakovou zkoušku, musí být rozebrán, prášek přesypán přes plničku a přístroj znovu složen a natlakován. Pokud se přiveze na opravu jsou úkony stejné, ale musí se přijít na to, proč závada vznikla (špatné těsnění, naražení, špatné těsnění kuželky atd.). Pokud se PHP opraví, má stejně udělanou novou tlakovou zkoušku.

HYDRANTY

Kontrola vnitřních hydrantů 35 Kč/ks. Jedná se o změření tlaku nejhůře přístupného hydrantu v jedné stoupačce (větvi). Hydrant je potom označen štítkem (případně terčíkem) o měsíci a roku kontroly a příští kontroly a zaplombován. Ostatní hydranty ve větvi (stoupačce) jsou jen vizuálně zkontrolovány, označeny štítkem (případně terčíkem) o měsíci a roku kontroly a příští kontroly a zaplombovány. Pokud je hydrant zaplombován, musí být řádně vybaven. Neporušená plomba znamená úplně a správně vybavený hydrant. K ceně je potřeba započíst dopravu (převoz měřicího zařízení a nádoby) 15,–/km a práci kontrolora 650,–/hod.
Kontrola suchovodu 220 Kč/ks. Jedná se o natlakování jedné větve sluchovodu vzduchem. Před tlakováním se musí obejít jednotlivá místa a zkontrolovat, případně zavřít ventil. Po natlakování větve se jednotlivé skříně zaplombují, zkontroluje se vybavení a označí se štítkem. K ceně je potřeba započíst dopravu 15,–/km, nájem kompresoru 2.500,–/den a práci kontrolora 650,–/hod.
Tlaková zkouška požárních hadic 150 Kč/ks. Hadice je vyprána, natlakována, usušena a znovu stočena. O kontrole je vypracována zpráva. K ceně je potřeba započítat dopravu 15,–/km a práci kontrolora 650,–/hod.
Zpráva o kontrole hydrantů, suchovodů, hadic 250 Kč/strana. Zpráva obsahuje výpis jednotlivých skříní, tlak, určení, kde se kontrola prováděla a kdo ji objednal, a závěrečnou zprávu. Může zde být také přidána tlaková zkouška požárních hadic.
Doplnění chybějícího materiálu v hydrantech, k ceně je potřeba připočítat v případě montáže spotřební materiál dle rozsahu od 150 Kč, hodinovou sazbu technika 650,–/hod. a dopravu 15,–/km. Hadice C-52 1.400 Kč, hadice D-25 890 Kč, proudnice C-52 tajfun 520 Kč, proudnice C-52 kombi 710 Kč, proudnice D-25 přímá 105 Kč, proudnice D-25 kombi 210 Kč, ventil C-52 mosaz 985 Kč, ventil C-52 hliník 550 Kč, skříň hydrantu C-52 (50 × 57) 610 Kč, nástavec B-75 s kulovým uzávěrem 4.560 Kč, klíč k podzemnímu B-75 353 Kč, klíč k nadzemnímu B-75 458 Kč, hydrantový systém s navijákem 25: 20 m 6.990 Kč, 30 m 7.350 Kč, hydrantový systém C-52 s plochou hadicí 3.860 Kč.

KONTROLA POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Kontrola požárněbezpečnostního zařízení 55 Kč/ks. Jedná se o kontrolu protipožárních dveří, skel, požárních ucpávek. Pokud není PBŘS objektu, musí být dopracováno v souladu s požadavky vyhl. MV č. 23/2008 Sb., musí se projít a zkontrolovat všechny místnosti v objektu. Zkontrolované zařízení musíme napsat do tabulky – umístění a rozměry, požární odolnost. V ceně není doprava 15,–/km a práce technika 650,–/hod.
Kontrola nouzového značení, nouzového osvětlení od 3.500 Kč/objekt.
Revize elektrozařízení (spotřebiče) 55 Kč/ks.
Vyhotovení protokolu o revizi zařízení od 250 Kč/zpráva. Revize obsahuje kontrolu „spotřebiče“ vč. přívodních a propojovacích kabelů. Pokud není k dispozici stávající katalog spotřebičů, musí být zpracován, včetně označení jednotlivých spotřebičů. V ceně není doprava 15,–/km a práce technika 650,–/hod.
Vyhotovení dokumentace o kontrole požárněbezpečnostního zařízení PO 250 Kč/ks.
Kontrola objektu OOZ v PO od 3.500 Kč/objekt. Cena se určí dle velikosti objektu. Vyhotovení zprávy o kontrole objektu OOZ v PO. V ceně není doprava 15,–/km a práce technika 650,–/hod.

HASICÍ PŘÍSTROJE

Práškové: 1 kg 520 Kč, 2 kg 590 Kč, 4 kg 750 Kč, 6 kg 850 Kč.
Vodní: 6 ltr. 780 Kč, 9 ltr. 890 Kč.
Sněhové CO2: 2 kg 1.190 Kč, 5 kg 1.800 Kč.
FE-36 (čisté hasivo): 2 kg 3.900 Kč, 4 kg 6.500 Kč.
Požární hydranty: hadice C-52 1.400 Kč, hadice D-25 890 Kč, proudnice C-52 tajfun 520 Kč, proudnice C-52 kombi 710 Kč, proudnice D-25 přímá 105 Kč, proudnice D-25 kombi 210 Kč, ventil C 52 mosaz 985 Kč, ventil C-52 hliník 550 Kč, skříň hydrantu C-52 (50 × 57) 610 Kč, nástavec B-75 s kulovým uzávěrem 4.560 Kč, klíč k podzemnímu B-75 353 Kč, klíč k nadzemnímu B 75 458 Kč.
Hydrantový systém s navijákem 25: 20 m 6.990 Kč, 30 m 7.350 Kč.
Hydrantový systém C-52 s plochou hadicí: 3.860 Kč.

Činnost PO/BOZP

Za výkony prováděné u zákazníka je kromě cen dílenských účtována:
V průběhu realizace stavby je cena individuální, záleží na rozsahu každé jednotlivé stavby. Standardem je ohlášení stavby, plán BOZP, prohlídky ve lhůtách podle NV 591/2007, aktualizace ohlášení stavby, školení BOZP, kontroly, metodické postupy jednotlivých činností na stavbě. Orientačně se u nás cena pohybuje od 0,01–0,5 % z ceny stavby (praktikuje se smluvní cena dle dohody se zákazníkem). Hodinová sazba na úseku PO a BOZP od 650,–/hod. Hodinová sazba mimořádné události od 1.500,–/hod. Hodinová sazba právní služby na úseku PO a BOZP od 2.500,–/hod. Veškeré výše uvedené ceny jsou bez DPH. Cena plnění je pro konkrétní díla a místa plnění stanovena dohodou zúčastněných stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena vychází z celkového finančního objemu jednotlivých zakázek a s konečnou platností bude cenový návrh odsouhlasen objednatelem. K platné ceně se připočítává zákonná sazba DPH. Splatnost faktur činí 7 dnů ode dne doručení. Platnost tohoto ceníku zaniká dohodou smluvních stran nebo vydáním a zveřejněním nového platného ceníku v provozovnách zhotovitele a na internetu.

E-learning – služby administrátora

Administrace ze strany klienta: 0,- Kč, administrace administrátorem 1x ročně: 3.500,- Kč ročně, administrace administrátorem 2x ročně: 2x 3.500 Kč ročně, administračně 4x ročně: 4x 3.500 ročně, administrace měsíční: 3.500 Kč měsíčně.
Mimořádné služby administrátora: 950,- Kč za započatou hodinu.